Beşiktaş’ın Kuruluşu

1938 – 39 İstanbul futbol şampiyonu Beşiktaşın kuruluşu, faaliyeti ve muvaffakiyetleri

Beşiktaş klübümüzün 1938 – 1939 İstanbul futbol şampiyonu olduğunu haber vermiş ve bu güzide klübümüzü tebrik etmiştik. Büyük bir tevazula kendi köşelerinde çalışan Beşiktaş klübünün, bu vesile ile kısa bir tarih­çesini yazıyoruz:

Beşiktaş Jimnastik Klübü 1903 yı­lında kurulmuş ve 1909 yılında da Beyoğlu mutasarrıflığına resmen tes­cil ettirilmek suretile teşekkül etmiş en eski klüplerimizdendir. Bugünkü meşgul olduğu sporlar: Futbol, atletizm, güreş, boks, es­krim ve su sporlandır.

Müessis azasının adedi, 120’dir. Bugün klübü idare edenler: Reis: Sular idaresi müdürü Yusuf Ziya, belediye heyeti fenniye müdürü Hüs­nü Savni, avukat Abdülkadir Ziya Kaaramürsel, Rüştü Erkuş, İhsan Özkaya ve Sadriden mürekkeptir.

Klübün teşekkülü: Beşiktaş Jimnastik Klübü’nün ilk idare heyeti Şükrü Paşa’nın reisliği al­tında; Bay Ziya Karamürsel (İstan­bul Mebusu), Şevket Cenani, Cami, Fuad Balkan ve Naciden teşekkül et­miştir.

İlk defa Beşiktaşta İhlamur cad­desinde bir karakol binasında bilahare yine Beşiktaşta Akaratler binalarından birinde faaliyete geçen klüp ilk senelerinde güreş, jimnastik, es­krim, halter gibi sporlarla faaliyete başlamış ve klüpte bu sporlarla ilk meşgul olanlar arasında tanınmış sporculardan muallim Mazhar, M. Sami Kalgay, Ahmed Fetgeri, Mehmed Fetgeri, Fuad Balkan, Şevket ve Ali Seyfi bulunmuşlardır.

Beşiktaş klübünde futbol 327 senesinde başlamıştır. Hürriyetin ilânını müteakip Beşiktaş’ta Valde çeşmesinde bazı gençler toplanarak (Valde çeşme futbol klübü) namı ile bir klüp teşkil edip Taşlık meydanında futbol oynamağa başlamışlardı. Bu klübün reisi merhum Şeref’ti. Klübü teşkil eden futbolcular meyanında merhum Şeref, şehit doktor Ali, şehit doktor Mehmed, şehit şair Kâzım, Nuri, Nazmi, Münim, Refik, şehit Asım ve Alâeddin gibi gençler vardı. Bu klüp 327 senesinde Beşiktaş Jimnastik klübüne iltihak ederek Beşiktaş futbol şubesini teşkil etmişlerdir. Beşiktaş klübünde futbol, bu tarihte ve bu suretle başlamıştı. Beşiktaş klübünün ilk futbol takımım, kaleci Resul, müdafi, Behzad, Rıdvan, muavinler: Doktor Sabri, Kâzım, Sadi, muhacimler: Doktor Mehmed, Asım, Şeref, doktor Ali, Fahri teşkil etmişlerdir.

Umumi harpte Beşiktaş klübü bir müddet için faaliyetlni tatil etmek mecburiyetinde kalmış ve klüp eşyası Beşiktaş Köyiçinde bir yere kilitlenmişti. 1334 senesinde yine Beşiktaş’ta Valde çeşmesinde Taşlık meydanında toplanan, aralarında Rüştü, Şükrü, Refik, Nazmi, Münim, Arif, Ahmed, harpten dönen merhum Şeref, Rasim ve diğer gençler de Beşiktaş’a iltihak etti ve derhal Beşiktaş klübünün ihya edilmesini düşünerek bu futbolcularla birlikte Beşiktaş’ı ikinci defa faaliyete getirdi. Teşekkül eden Beşiktaş takımı kuvvetli bir manzara arzetmeğe başlamıştı. Yaptığı maçlarda Üsküdar, Beykoz, Anadoluhisar ve Anadolu takımlarını yenerek o vakit cuma ligi namı verilen ve Galatasaray, Fenerbahçe Altınordu, Anadolu, Süleymaniye ve Anadoluhisar klüplerinden müteşekkil lige girmek teşebbüslerinde bulunuldu ise de buna muvaffak olunamadı.

Bu vaziyet üzerine Beşiktaş klübü yine merhum Şerefin teşebbüsile o vakit bu altı klüp haricinde kalan Hilâl, Darüşşafaka, Üsküdar, Haliç, Vefa, Beylerbeyi, Kumkapı ve Türk gücü klüplerinin iştirakile (İstanbul Türk İdman Birliği’nin) teşkiline önayak oldu ve ligde maçlara başlandı. Bu ligin 335-336 ve 336-337 seneleri şampiyonluğunu siyah beyazlılar kazandılar. Bu sırada Beşiktaş takımında oynayan futbolcular meyanında Resul, Hâki, Etem, İbrahim Ali, Kemal, Nuri, Nuri (Arap), Rüştü, Asım İzzet, Kâmi, Cavid, Bilâl, Hüsnü (Arap), Şükrü Abbas, Süreyya bulunuyorlardı.

336-337 senesi Beşiktaş klübü aynı zamanda îttihadspor, Pera, Makabi, Istrogles, Istellâ, Araks ve Mayak klüplerinin bulunduğu pazar ligine de iştirak etmiş ve bu ligde, o vakit Bekir, Refik, Fitil Nuri, ve Feyzilerin oynadıkları Îttihadspor takımından maada bütün takımları yenereek lig ikinciliğini almıştır. 337-338 senesi pazar liginde Îttihadspor klübünün dağılması üzerine lig neticelenmemiştir. Beşiktaş Klübü mütareke seneleri esnasında bilhassa gerek pazar liginde ve lig haricinde muhtelif ecnebi ve İngiliz takımları ile yaptığı maçlarda mühim muvaffakiyetler kazanarak isminden ve kuvvetli mevcudiyetinden bahsettlrmeğe başlamıştır.

Teşekkül eden Türkiye İdman cemiyetleri ittifakının 1924 senesinde ilk tertip ettiği İstanbul şampiyonası turnuvasına iştirak eden Beşiktaş takımı bu turnuvada İstanbul şampiyonluğunu Süleymaniye’yi dömifinalde 3-1, Galatasarayı finalde 2-0 yenerek kazanmıştır. Beşiktaşın ilk İstanbul şampiyonluğu bu tarihtedir. Bu şampiyonluğu kazanan takımda Sadri Refik, Tevfik, Şahap, Cavid, Bahaeddin, Nafi, Abdi, Edip, Saadet, Salahaddin yeralmışlardır. 1928 Olimpiyadına giden kafilede Beşiktaştan Şükrü, kaleci Osman Refik, Hayati ve Hüsnü de bulunmuşlardır. Beşiktaş takımı 1927 senesinde Bulgaristan ve Romanyada ve 1932 senesinde de Yugoslavyada birer turne yapmış ve çok iyi neticelerle memlekete dönmüştür.

1934 senesinde İstanbul ve Bursa’da yapılan Türkiye şampiyonluğunu da kazanmıştır. Bu şampiyonada Beşiktaş klübünü Sadri, Mehmed Ali, Hüsnü, Adnan, Nuri, Ali, Feyzi, Hayati, Hakkı, Nâzım, Şeref, Eşref, Muzaffer, Cahid temsil etmişlerdir.

Beşiktaş futbol takımı 1936 da İstanbul şild birinciliğini, 1938 Tayyare kupası birinciliğini, millî küme ikinciliği ve şild finalistliğini ve nihayet bu hafta da üçüncü defa olarak İstanbul şampiyonluğunu kazanmıştır.

Bu seneki lig maçlannda Beşiktaş’ın hiç mağlûp olmadığını ilâve etmek lâzımdır.

Beşiktaş takımının bu sene lig maçlarında oynayan futbolcuları şunlardır: Hüsnü, Hakkı, Feyzi, Mehmed Ali, Faruk, Şevket, Rıdvan, Eşref, Haya­ti, Rifat, Taci, Suldur, Sabri, Nâzım, Osman, Şahap, Bediî, Bülend, Enver, Ziya, Fuad, Şeref, Muzaffer, Hüseyin, Nuri, Rauf, Hristo… Son karar dolayısile takımda, Faruk, Rifat, Osman, Fuad, Hakkı, Nâzım ve Sabri yer alamamaktadırlar. Sırf klüp aşkı ile, kendi köşelerinde mütevaziane çalışan Beşiktaşlı’lara önümüzdeki şild ve milli küme maçlarında muvaffakiyetler temenni ederiz.

 

Makale 1939 tarihli Akşam-Spor gazetesine aittir ve Beşiktaş Iğdır’ın araştırmaları sonucunda ortaya çıkmış, aynen aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.